ความรู้เรื่องอัญมณี

4107 จำนวนผู้เข้าชม  |  ความรู้เรื่องเพชร

ความรู้เรื่องอัญมณี

ข้อมูลเกี่ยวกับอัญมณี

                  ประเทศไทยนับเป็นประเทศหนึ่งที่มีชื่อเสียงมานานมากในเรื่องของอัญมณี โดยเป็นแหล่งสำคัญแห่งหนึ่งของโลกที่มีอัญมณีหลาย ชนิด เช่น ทับทิม ไพลิน บุษราคัม เขียวส่อง เพทาย โกเมน ไข่มุก เป็นต้น อุตสาหกรรมและการค้าอัญมณีและเครื่องประดับของไทย ได้รับการยกย่องและยอมรับทั้งในด้านคุณภาพ และราคาจากนานาประเทศทั่วโลก

 


 

ความหมายของรัตนชาติและอัญมณี / องค์ประกอบทางเคมี

                   อัญมณีและคุณสมบัติเฉพาะ อัญมณีอาจจะเรียกว่า รัตนชาติ หรือ เพชรพลอย ก็ได้ ปัจจุบันทั้งสามคำนี้ใช้สื่อความหมายเดียวกัน ต่างกันเล็กน้อยตรงที่ อัญมณีและรัตนชาติ มักจะใช้เรียกเป็นทางการ ส่วนเพชรพลอยเป็นคำเรียกทั่วไป สำหรับความแตกต่างของคำว่า อัญมณี และรัตนชาติ คือ รัตนชาติจะหมายถึงแร่หรือหินมีค่าหรือกึ่งมีค่า ซึ่งเมื่อผ่านการตกแต่ง เช่น ขัดมัน เจียระไน หรือแกะสลักแล้ว จะมีคุณสมบัติเป็นอัญมณีเครื่องประดับ หรือ เครื่องเพชรพลอย (Jewelry) ได้ อัญมณีมักจะหมายถึงรัตนชาติที่ผ่านการตกแต่งเรียบร้อยแล้ว คำว่า อัญมณี รัตนชาติ และเพชรพลอย ตรงกับภาษาอังกฤษว่า Gemstones และ Gems

                    ดังนั้น ความหมายโดยรวมแล้ว อัญมณี หรือ รัตนชาติคือ วัตถุธรรมชาติ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นสารอนินทรีย์ ได้แก่ แร่ชนิดต่าง ๆ หรือเป็นสารอินทรีย์บางชนิด เช่น ไข่มุก อำพัน ฯลฯ หรือเป็นหินบางชนิด เช่น ลาพิส - ลาซูลี โอนิกซ์มาร์เบิล ฯลฯ วัตถุเหล่านี้สามารถนำมาตกแต่ง ขัดมัน เจียระไน แกะสลัก ใช้เป็นเครื่องประดับได้ มีคุณสมบัติที่สำคัญคือ ความสวยงาม ความคงทนถาวร และความหายาก

                    แร่รัตนชาติที่เป็นอัญมณีหรือเพชรพลอยต่าง ๆ จะมีลักษณะและคุณสมบัติที่สำคัญคือ มีความสวยงาม มีความแข็งคงทนต่อการถูกขูดขีด และเป็นสิ่งที่หาได้ยาก หมายความว่า แร่รัตนชาติมิได้มีเหมือนกันทุกประเทศ บางประเทศมีเพชรมาก เช่น แอฟริกาใต้ ประเทศไทย และพม่า มีทับทิมที่มีคุณภาพดี สีสวยเป็นที่รู้จักดีทั่วโลก ประเทศออสเตรเลีย มีโอปอลที่มีค่าสูงและสวยงาม ประเทศจีนมีหยก ประเทศญี่ปุ่นมีไข่มุก ฯลฯ

                    ความสวยงามของอัญมณีอยู่ที่สี ประกายแวววาว และความใสสะอาด ซึ่งเป็นผลจากการเจียระไนประกอบกัน ทำให้คุณสมบัติดังกล่าวเด่นชัดขึ้น คุณสมบัตินี้เป็นสิ่งที่มีอยู่ในตัวเพชรพลอยแต่ละชนิด มีมาตั้งแต่เกิดเองตามธรรมชาติ เพชรพลอยชนิดเดียวกันหรือต่างชนิดก็ตาม อาจมีสีอ่อนแก่ มีความใสหรือขุ่นมัว หรือมีมลทิน

                     เพชรพลอยเป็นแร่รัตนชาติ การค้นหาจึงต้องมีการศึกษาถึงกำเนิดความเป็นมาของเพชรและพลอยแต่ละชนิดว่า เกิดกับหินชนิดหรือประเภทใด หรืออาจกล่าวว่าหินชนิดใดจะเป็นต้นกำเนิดเพชรหรือพลอยเหล่านั้น ในสมัยโบราณอาจเป็นการพบเพชรพลอยก่อน แล้ว มีการศึกษาค้นคว้าวิจัยถึงแหล่งเพชรพลอยเหล่านั้น มีการบันทึกข้อมูลไว้ซึ่งได้เป็นประโยชน์ในสมัยต่อมา โดยเป็นเครื่องชี้นำหรือเป็นแนวทางในการสำรวจค้นหาแหล่งใหม่ต่อไป เพื่อให้ได้อัญมณีมาเสนอต่อผู้ใช้ซึ่งมีเพิ่มมากขึ้นโดยตลอด การศึกษาทางวิชาการอัญมณี ตลอดจนการสำรวจค้นคว้าวิจัย ทำให้ได้พบแร่รัตนชาติที่มีคุณสมบัติเป็นอัญมณีเพิ่มมากขึ้นอีกมากมายหลายชนิด รวมทั้งหินที่มีลักษณะแปลกเด่น เมื่อนำ มาตกแต่งด้วยวิธีการและเทคนิคต่าง ๆ ก็ใช้ทำเครื่องประดับได้

                      นอกจากนี้แร่รัตนชาติชนิดใหม่ ๆ ที่พบเป็นอัญมณียังมีสีสันต่าง ๆ มีประกายและความใสสะอาดคล้ายกับเพชร ทับทิม มรกต หรือบุษราคัม ที่เคยรู้จักและใช้กันมาก่อนนั้นด้วย ในขณะที่เพชรพลอย พวกทับทิม มรกต ฯลฯ หาได้ยากขึ้น ผู้นิยมต้องการใช้มีมากขึ้น อัญมณีที่มีสีสันคล้ายคลึงกันก็ทดแทนได้ แต่คุณภาพและคุณสมบัติของอัญมณีดังกล่าวซึ่งไม่เหมือนกันอยู่แล้วนั้น อาจจะดีกว่าหรือด้อยกว่าก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณลักษณะของอัญมณีแต่ละชิ้น

                      อย่างไรก็ตาม ความนิยมของผู้ใช้ทั่วโลกยังคงต้องการใช้อัญมณีที่เป็นแร่รัตนชาติดั้งเดิมคือ เพชร ทับทิม มรกต อยู่มาก แต่เมื่อปริมาณที่มีซื้อขายในตลาดอัญมณีมีน้อยลง ทำให้เกิดมีการค้นคว้าวิจัยทำการสังเคราะห์อัญมณีขึ้นมาให้เหมือนแร่รัตนชาตินั้น ๆ บ้าง ใช้วัตถุอื่นทำเทียมบ้าง มากมายหลายรูปแบบ

                      การซื้อหาอัญมณีจึงเป็นสิ่งที่ต้องระวังและทำความเข้าใจในธรรมชาติของอัญมณี และความก้าวหน้าในทางวิชาการอัญมณีในปัจจุบันว่ามีข้อเท็จจริงประการใด แร่รัตนชาติไม่ว่าชนิดใดก็ตามที่เกิดในธรรมชาติในแหล่งต่าง ๆ ที่มีขนาดใหญ่หนักหลายสิบกะรัตนั้นหาได้ยากมาก โดยเฉพาะเพชรและทับทิมมีเพียงไม่กี่ชิ้นในโลก นอกนั้นส่วนใหญ่จะมีขนาดเล็กและปานกลาง และเนื่องจากแร่รัตนชาติมีคุณสมบัติในเรื่องความแข็งทนทาน เมื่อเกิดมากับหินต้นกำเนิดแล้วต่อมาหินผุพังไป แร่รัตนชาติก็จะหลุดออกและถูกน้ำพัดพาไปสะสมในที่ ๆ เรียกว่า ลานแร่

                     การหาแร่รัตนชาติโดยเฉพาะพวกเพชร พลอย ทับทิม และไพลิน จึงใช้วิธีขุดเป็นบ่อลงไป แล้วนำดินที่ขุดได้ขึ้นมาร่อนหาเพชร พลอย เมื่อพบแล้วก็ยังถือว่าเป็นเพชรดิบ พลอยดิบ ต้องนำมาตกแต่งเจียระไนเป็นรูปแบบต่าง ๆ ตามลักษณะที่เหมาะสมของอัญมณีนั้น เช่น เพชรต้องเจียระไนหน้าเหลี่ยม ทับทิมเนื้อสะอาดใสสีสวยก็นิยมเจียระไนหน้าเหลี่ยม แต่ถ้าเนื้อขุ่นก็จะเจียระไนหน้าหลังเบี้ยมน กลม หรือหน้ารูปไข่ ดังนี้เป็นต้น จากนั้นจึงนำไปประกอบกับทองคำ หรือทองคำขาว ทำเป็นสร้อย เข็มกลัด แหวน หรือแม้แต่ประดับเสื้อผ้าหรูหรา การประดับอัญมณีนอกจากจะใช้เพื่อความสวยงามแสดงความมั่งคั่งมีฐานะของเจ้าของแล้ว ยังนิยมประดับเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ ผู้สวมใส่ รวมทั้งยังอาจมีความเชื่อเกี่ยวกับโชคลางและคุณสมบัติในการคุ้มกันอีกด้วย

องค์ประกอบทางเคมี


                       อัญมณีทุกชนิดมีองค์ประกอบทางเคมีเฉพาะตัว สามารถแสดงโดยสูตรเคมีซึ่งใช้เป็นหลักเกณฑ์อันดับแรก ที่ใช้ในการจัดแบ่งเป็นประเภท (specie) ของอัญมณีนั้น ๆ สำหรับอัญมณีซึ่งเป็นแร่ประเภทหรือพวกเดียวกัน แต่มีความแตกต่างกันในเรื่องของสี ความโปร่งใสหรือรูปร่างลักษณะภายนอกบางอย่างนั้น ก็จะใช้สีความโปร่งใส และลักษณะภายนอกเหล่านั้นในการจัดแบ่งเป็นชนิด (Variety) ของอัญมณี กลุ่มแร่ ที่มีการเกิดเหมือนกัน ในสภาพแวดล้อมเช่นเดียวกัน มีลักษณะโครงสร้างทางผลึก คุณสมบัติทางกายภาพและทางแสงไม่ต่างกัน แต่มีองค์ประกอบทางเคมีแตกต่างกันเพียงเล็กน้อย จะเรียกว่า กลุ่มแร่หรือตระกูลแร่ (group) อัญมณีส่วนใหญ่จะประกอบขึ้นด้วยธาตุตั้งแต่ ๒ ชนิด หรือมากกว่าขึ้นไป ยกเว้นเพชร ซึ่งประกอบขึ้นด้วยธาตุคาร์บอนเพียงอย่างเดียวเท่านั้น องค์ประกอบทางเคมีของอัญมณีบาง ชนิด เช่น ไพลิน ทับทิม บุษราคัม มีสูตรเคมีคือ A12O3 (A1 = อะลูมิเนียม , O = ออกซิเจน) หมายความว่า ไพลิน ทับทิม และบุษราคัม จัดเป็นแร่ชนิดเดียวกัน แต่มีความ แตกต่างกันในเรื่องของสี คือ ไพลินสีน้ำเงิน ทับทิมมีสีแดง และบุษราคัมมีสีเหลือง ทำให้เรียกชื่อเป็นชนิดอัญมณีต่างชนิดกัน

จาก อัญมณี สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่ม 20


สนใจชมสินค้าจริงที่ "หลีเสง บางลำพู" หรือสอบถามข้อมูลสินค้าเพิ่มเติมตามช่องทางต่อไปนี้ ยินดีให้คำปรึกษา
ห้างเพชรหลีเสง ( L.S. Jewelry Group )
FACEBOOK : LS Jewelry Group
INSTAGRAM : LS Jewelry Group
LINE : @LSjewelrygroup
WEBSITE : www.LSjewelrygroup.com
TEL : 02-629 -1444 / 02-282-9888

#เพชรHeart&Arrowน้ำงามที่สุด #รับประกันซื้อคืนเป็นเงินสดตลอดอายุการใช้งาน #Leeseng jewelry since1932 #85 years Anniversary #โรงงานผู้ผลิตเพชรHeart&Arrowโดยเฉพาะ #DTC SIGHTHOLDER (BELGIUM) Joint Venturer. 
#เพชร #แหวนหมั้น #แหวนเพชร #ร้านเพชร #แหวนแต่งงาน #เพชรเซอร์ #แหวนหมั้นเพชร #ต่างหูเพชร #สร้อยคอเพชร #กำไลเพชร #สร้อยมือเพชร #จี้เพชร #เพชรGIA #GIA #เพชรเซอร์GIA #Heart&Arrow #lsjewelrygroup #หลีเสง