จริง หรือ ปลอม

จริง หรือ ปลอม

คุณลองจินตนาการดูซิว่าถ้าม ีกล่องสมบัติใบใหญ่มาวางอยู ่ตรงหน้าของคุณแล้วภายในกล่ องเต็มไปด้วยเครื่องประดับท องและแพลทินัม คุณจะรู้ได้อย่างไรว่าเครื่ องประดับเหล่านั้นเป็นของจร ิงหรือของปลอม วันนี้เรามีวิธีทดสอบเครื่อ งประดับเหล่านั้นว่าเป็นของ จริงหรือของปลอม โดยการทดสอบมีอยู่ 2 วิธีการด้วยกันคือ การทดสอบแบบไม่ใช้กรดและการ ทดสอบแบบใช้กรด
การทดสอบแบบไม่ใช้กรด
การทดสอบด้วยแม่เหล็ก
ถ้าคุณลองเอาแม่เหล็กไปวางไว้ใ กล้ๆ กับเครื่องประดับทองและแพลท ินัมแล้วสังเกตแรงดึงดูดที่ เกิดขึ้น หากเป็นเครื่องประดับทองหรื อแพลทินัม จะไม่เกิดแรงดึงดูดกับแม่เห ล็กแต่ถ้าเป็นเหล็กและสแตนเ ลตส รวมทั้งโคบอล และแพลทินัมจะเกิดแรงดึงดูด กับแม่เหล็ก การทดสอบด้วยแม่เหล็กนี้เป็ นวิธีที่ง่ายและได้ผลอย่างร วดเร็วเหมาะกับการทดสอบเครื ่องประดับที่เป็นงานชุบ ข้อควรระวังวิธีการนี้ใช้ทด สอบงานชุบที่มีการใช้เงินแล ะทองแดงเป็นตัวชุบไม่ได้เพร าะไม่เกิดแรงดึงดูดกับแม่เห ล็กเหมือนทองและแพลทินัม
แม่เหล็กที่ใช้ในการทดสอบสา มารถหาได้โดยทั่วไปเช่น จากลำโพง ตุ๊กตา ของเล่นต่าง ซึ่งให้แรงดึงดูดที่มากพอสม ควร
การทดสอบน้ำหนัก
การทดสอบวิธีนี้ใช้การชั่งเ ครื่องประดับด้วยมือหากเครื ่องประดับมีน้ำหนักเบาหรือผ ิดปกติไปให้สันนิษฐานว่าอาจ ไม่ใช่ทองหรือแพลทินัม การทดสอบทำได้โดยวางเครื่อง ประดับที่สงสัยในมือข้างหนึ ่งแล้วมืออีกข้างหนึ่งวางเค รื่องประดับที่เป็นของจริงไ ว้ทำการชั่งเปรียบเทียบกัน ถ้าน้ำหนักแตกต่างกันก็แสดง อาจเป็นของปลอมหรือเป็นการช ุบตีโป่งมาหลอกได้
การทดสอบอีกวิธีหนึ่งคืออาศ ัยค่าความถ่วงจำเพาะของเครื ่องประดับทองและแพลทินัม (ข้อมูลจาก The Retail Jeweller's Guide, p.398, by Kenneth Blakemore) ใช้เครื่องชั่งความถ่วงจำเพ าะในการทดสอบ
Gold & Platinum Jewelry
Iridium 22.41 Palladium 12.00
Platinum 21.40 Silver 10.53
Gold (pure) 19.36 Copper 8.94
22K yellow 17.70 Nickel 8.80
18K yellow 15.58 Brass 8.50
14K yellow 13.40 Iron 7.90
9K yellow 11.30 Stainless Steel 7.80

 


ตราประทับกะรัตและความบริสุ ทธิ์
เป็นตราประทับที่บอกความบริ สุทธิ์ของทองและแพลทินัมที่ มีอยู่ในเครื่องประดับนั้น ซึ่งตราประทับนั้นสามารถสัง เกตด้วยตาเปล่าได้ หากคุณสังเกตเห็นว่าไม่มีตร าประทับเหล่านี้แล้วเครื่อง ประดับนั้นอาจไม่ใช่ของจริง ก็ได้ ข้อควรระวังในการสังเกตตราป ระทับระหว่าง 18K และ 10K หากมีการประทับไม่ดีอาจทำให ้เกิดการสับสนได้เพราะรูปร่ างของตัวเลขใกล้เคียงกัน การประทับตรากะรัตและความบริสุทธิ์บนเคร ื่องประดับประเภทสร้อย ส่วนใหญ่จะประทับไว้บริเวณบ นตะขอเกี่ยว สลัก หรือข้อต่อ ถ้าเป็นพวกต่างหูจำเป็นต้อง ใช้แว่นขยายในการสังเกต ห่างเป็นแหวนหรือกำไลจะประท ับไว้บริเวณใต้ท้องของแหวนแ ละกำไลต่างๆ การมีตราประทับกะรัตหรือควา มบริสุทธิ์บนเครื่องประดับไ ม่ได้เป็นตัวบ่งบอกว่าเครื่ องประดับเหล่านั้นเป็นของจร ิงเพราะอาจมีการเลียนแบบได้ แต่เครื่องประดับที่เป็นทอง และแพลทินัมจำเป็นต้องมีตรา ประทับกะรัตและความบริสุทธิ ์ทุกชิ้น เพื่อง่ายต่อผู้บริโภคในการ สังเกต
ตราประทับผู้ผลิต
ตราประทับผู้ผลิตก็มีความสำ คัญเช่นเดียวกันกับตราประทั บกะรัตและความบริสุทธิ์เพรา ะจะเป็นตัวบอกผู้ผลิตซึ่งตร าประทับนี้อาจทำให้ราคาของเ ครื่องประดับแตกต่างกันออกไ ป เช่น Italy 18K เป็นทองคำของอิตาลีก็จะทำให ้ราคาของเครื่องประดับนั้นแ พงขึ้นไปอีก แต่ปัจจุบันมีการเลียนแบบกั นมาก ดังนั้นควรสังเกตให้ดี

 

อ้างอิงข้อมูลจาก สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีแ ละเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)


สนใจชมสินค้าจริงที่ "หลีเสง บางลำพู" หรือสอบถามข้อมูลสินค้าเพิ่มเติมตามช่องทางต่อไปนี้ ยินดีให้คำปรึกษา
ห้างเพชรหลีเสง ( L.S. Jewelry Group )
FACEBOOK : LS Jewelry Group
INSTAGRAM : LS Jewelry Group
LINE : @LSjewelrygroup
WEBSITE : www.LSjewelrygroup.com
TEL : 02-629 -1444 / 02-282-9888

#เพชรHeart&Arrowน้ำงามที่สุด #รับประกันซื้อคืนเป็นเงินสดตลอดอายุการใช้งาน #Leeseng jewelry since1932 #85 years Anniversary #โรงงานผู้ผลิตเพชรHeart&Arrowโดยเฉพาะ #DTC SIGHTHOLDER (BELGIUM) Joint Venturer. 
#เพชร #แหวนหมั้น #แหวนเพชร #ร้านเพชร #แหวนแต่งงาน #เพชรเซอร์ #แหวนหมั้นเพชร #ต่างหูเพชร #สร้อยคอเพชร #กำไลเพชร #สร้อยมือเพชร #จี้เพชร #เพชรGIA #GIA #เพชรเซอร์GIA #Heart&Arrow #lsjewelrygroup #หลีเสง