คุณนฤมล (ประธานกลุ่มบริษัท L.S. Jewelry Group), คุณพีรวัฒน์ และคุณธัชวิน สุรเศรษฐ (กรรมการกลุ่มบริษัท L.S. Jewelry Group) ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ “บุคคลและองค์กรคุณภาพตัวอย่างดีเด่นแห่งปี” ครั้งที่ 1 จากมูลนิธิต้นบุญ วิสาขา วันที่ 4 มีนาคม 59

คุณนฤมล (ประธานกลุ่มบริษัท L.S. Jewelry Group), คุณพีรวัฒน์ และคุณธัชวิน สุรเศรษฐ (กรรมการกลุ่มบริษัท L.S. Jewelry Group) ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ “บุคคลและองค์กรคุณภาพตัวอย่างดีเด่นแห่งปี” ครั้งที่ 1 จากมูลนิธิต้นบุญ วิสาขา โดย ฯพณฯ พลเอกพิจิตร กุลละวณิชย์ เป็นประธานพิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2559


โล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ “บุคคลและองค์กรคุณภาพตัวอย่างดีเด่นแห่งปี” ครั้งที่ 1
ของคุณนฤมล สุรเศรษฐ (ประธานกลุ่มบริษัท L.S. Jewelry Group)โล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ “บุคคลและองค์กรคุณภาพตัวอย่างดีเด่นแห่งปี” ครั้งที่ 1
ของคุณพีรวัฒน์ สุรเศรษฐ (กรรมการกลุ่มบริษัท L.S. Jewelry Group)


โล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ “บุคคลและองค์กรคุณภาพตัวอย่างดีเด่นแห่งปี” ครั้งที่ 1
ของคุณธัชวิน สุรเศรษฐ (กรรมการกลุ่มบริษัท L.S. Jewelry Group)

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง