คุณนฤมล สุรเศรษฐ (ประธานกลุ่ม L.S. Jewelry Group), คุณพีรวัฒน์ และคุณธัชวิน สุรเศรษฐ (M.D. กลุ่ม L.S. Jewelry Group) รับใบประกาศเกียรติคุณ “ผู้ทำคุณประโยชน์แก่สื่อมวลชน สังคม และประเทศชาติ ดีเด่นแห่งปี” ประจำปี 2558

 

Related content